Privacy Statement

Privacy Statement Poppodium Grenswerk

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Grenswerk omgaat met de persoonlijke informatie van de bezoekers van haar website: www.grenswerk.nl.

Door gebruik te maken van deze website en /of indien je via deze website gegevens aan Grenswerk verstrekt, stem je in met de voorwaarden van het privacy beleid van Grenswerk, zoals neergelegd in dit Privacy Statement.

Grenswerk gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Tevens neemt Grenswerk passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van jouw gegevens.

Grenswerk verzamelt en registreert gegevens van gebruikers zoals onder andere de voornaam, de achternaam, alsmede het adres (NAW-gegevens), het emailadres, (mobiele) telefoonnummer, de geboortedatum, geslacht, (profiel) foto’s, bankgegevens, IP-adres en muzieksmaak naar genre. Indien je via onze site solliciteert op een vacature, zullen wij de verstrekte gegevens in portefeuille houden voor een periode van 1 jaar. Voor de verstrijking van deze periode kan Grenswerk je benaderen voor toestemming tot verlenging voor eenzelfde periode. Grenswerk heeft niet de bedoeling bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens betreffende politieke voorkeuren, religieuze overtuigingen e.d.) te verzamelen via deze website. Indien je Grenswerk ongevraagd bijzondere persoonsgegevens verstrekt, dan wijzen wij je erop dat je (uitdrukkelijk) toestemt in het gebruik door ons van die gegevens. Daarnaast is dit Privacy Statement van toepassing op alle informatie die Grenswerk over jou verzamelt via de website www.grenswerk.nl. Hieronder valt ook de aanmelding voor de verschillende nieuwsbrieven van Grenswerk.

Grenswerk maakt voor haar dienstverlening gebruik van derden. Zoals Partijen met wie samen programma’s worden georganiseerd en Partijen met wie kaarten worden verkocht. Wanneer persoonsgegevens van deze derden worden verkregen, of via deze derde worden verzameld, dan neemt Grenswerk dezelfde zorgvuldigheid in acht als ware zij zelf deze gegevens had verkregen, of via haar eigen website had verzameld. Gegevens die onder meer van een derde verkregen kunnen worden zijn:

• de gegevens welke zijn verzameld via de websites van deze partijen waarmee wordt samengewerkt in de programmering;
• de gegevens welke zijn verzameld via de websites van derden bij de online verkoop van toegangsbewijzen voor door de onderneming georganiseerde concerten en evenementen;
• de gegevens die zijn verkregen bij de verkoop van toegangsbewijzen via andere verkooppunten.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op de websites van derden, zoals samenwerkingspartners van Grenswerk. Bezoek voor het privacy beleid van deze derden de desbetreffende websites. Grenswerk is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van die andere partijen, welke sterk kunnen afwijken van het Privacy Statement van Grenswerk.

Doeleinden
Grenswerk kan de gegevens van de gebruikers onder meer aanwenden:

• ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van de organisatie van concerten, clubnachten en andere (aan haar gelieerde) evenementen (zoals festivals) in de meest ruime zin;
• voor het beheer van haar klantenadministratie;
• om de gebruiker informatie te verschaffen over aanbiedingen, concerten, clubnachten en andere evenementen (zoals festivals), die door, mede door of in opdracht van Grenswerk worden georganiseerd, bijvoorbeeld via mailings per e-mail of per mobiele telefoon (SMS/EMS/MMS-berichten) via social media of per gewone post;
• wanneer je van onze social mediakanalen gebruik maakt, zoals Facebook en Twitter, onze (festival) app(s) download of je gegevens openbaar maakt op een van onze andere publiekelijke platforms.
• ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
• ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar website(s);
• ter uitvoering van een marktonderzoek en data analyse; en
• ter verbetering en beveiliging van haar websites;
Indien de gebruiker geen berichten meer van Grenswerk wil ontvangen, dan kan hij zich hiervoor afmelden. Bij een verzoek tot deelname aan een marktonderzoek zal Grenswerk informatie verstrekken van de gegevens die de gebruiker ten behoeve van dat onderzoek verschaft.

Verstrekking van gegevens
Grenswerk kan de persoonsgegevens van de gebruiker onder meer verstrekken en/of delen aan de aan Grenswerk gelieerde ondernemingen en aan partijen die Grenswerk inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening in de ruimste zin des woords en aan partijen waarvan Grenswerk het nodig of gewenst acht deze persoonsgegevens aan te verstrekken. Tevens kunnen wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Gegevens wijzigen
De gebruiker kan zijn gegevens altijd opvragen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op drie manieren. Ten eerste kan de gebruiker zelf zijn account bij de ticketpartner van Grenswerk aanpassen. Ten tweede kan de gebruiker inloggen op www.Grenswerk.nl om zijn gegevens voor de nieuwsbrief te wijzigen of te laten verwijderen. Ten derde kan je, indien je een relatie met Grenswerk hebt, ons schriftelijk verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en ons te verzoeken deze (in het geval de gegevens onjuistheden bevatten) te laten wijzigen, aanvullen of verwijderen. Om gebruik te maken van laatstgenoemd recht dien je ons een verzoek met een kopie van jouw geldige legitimatiebewijs te sturen naar: info@grenswerk.nl.
Onderaan elke e-mail, SMS, EMS of MMS bericht dat je van Grenswerk ontvangt, heeft de gebruiker ook de mogelijkheid om zich af te melden van een mailinglijst. Als de gebruiker zich afmeldt van een lijst, zal hij van Grenswerk van die lijst geen informatie meer ontvangen.

Beveiliging
Grenswerk doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat de informatie van de gebruiker goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk of gebruikelijk is, krijgen toegang tot de systemen waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De systemen zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes. De persoonsgegevens die je ons verstrekt bewaren wij (ook in de cloud) zolang als naar de aard van het onderliggende contact noodzakelijk is. Dit hangt af en verschilt per het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens nodig hebben en hetgeen hierover is vastgelegd in de wet. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.grenswerk.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. Deze gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Wijzigingen
Grenswerk behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen op deze website en/of in dit Privacy Statement aan te brengen. Deze wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. De gebruikers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf het privacy beleid van Grenswerk te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.
Op dit Privacy Statement is het Nederlands recht van toepassing.

Heb je vragen of opmerkingen over deze Privacy Statement, dan kun je contact opnemen met:

Poppodium Grenswerk
Peperstraat 10
5911 HA Venlo

Dit Privacy Statement is laatstelijk gewijzigd op: 1 mei 2018

Beluister De Grenswerk-selection

Alle verse nieuwe tracks voor jou geselecteerd door ons (op Spotify).

Beluisteren

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Welke nieuwsbrieven je wil ontvangen:
aanmelden